Dziennik Ustaw rok 2023 poz 256

ustawa budzetowa 2023

Zgodnie z prognozami resortu finansów dług sektora rządowego i samorządowego ma wynieść 53,3 proc. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Z 2022 r.

ustawa budzetowa 2023

830, 1079, 1383, 1561, 1812, 2140, 2666 i 2754. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 1079, 1115, 1265, 1933, 2185, 2476 i 2707. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 807, 872, 1459, 1512 i 2463 oraz z 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy

W porównaniu do 2022 r. Makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre jak w roku obecnym, ale dalej, zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej.

64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 981,55 zł.

— poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Budżet zakłada dochody na poziomie 604,5 mld zł, wydatki nie większe niż 672,5 mld zł oraz deficyt, który nie powinien przekroczyć 68 mld zł. Niemal 10 proc. Wydatków budżetowych w tym roku – 66 mld z 672,5 mld – trafi na obsługę długu Skarbu Państwa. Innymi słowy odsetki od zadłużenia Polski pochłoną prawie co dziesiątą złotówkę wydaną z budżetu.